สมคิด เลิศไพฑูรย์, 2502-

คำอธิบายกฎหมายการคลัง : พร้อมด้วยภาคผนวกรวมกฎหมายการคลัง และงบประมาณ / สมคิด เลิศไพบูลย์. - พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่. - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2539. - 468 หน้า.

9748904679


การคลังสาธารณะ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
งบประมาณ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT2724.ก5 / ส43 2539

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544