แนวคำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับกฎหมายที่มีโทษทางอาญา / [รวบรวมโดย] ภัทรศักดิ์ วรรณแสง. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2540. - 230 หน้า.


คำพิพากษาศาล -- ไทย.

KPT4738.ก58 2540 / น87

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544