วิรัตน์ สาระคง, 2497-

การศึกษาวิธีการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในการทำงานกับกลุ่มเกษตรกร / โดย วิรัตน์ สาระคง. - [กรุงเทพฯ] : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540. - 9, 139 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต.


งานส่งเสริมการเกษตร -- ไทย -- การมีส่วนร่วมของพลเมือง.
คนงานในการส่งเสริมการเกษตร -- ไทย.
สถาบันเกษตรกร -- ไทย -- การศึกษาเฉพาะกรณี.
การพัฒนาชนบท -- ไทย.

S544.5 / .ว64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544