บทบาทของรัฐในทางด้านสื่อสารมวลชน : ข้อเสนอร่าง พ.ร.บ. วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ฉบับใหม่ / อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ ... [และคนอื่นๆ]. - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2539. - 293 หน้า.

9747716119


โทรทัศน์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
วิทยุ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

HE8689.9.ท9 / บ33

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544