อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท.

หลักและปรัชญาของวาทวิทยา / อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. - 265 หน้า.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

9746347349


วาทศิลป์ -- ปรัชญา.
วาทศิลป์ -- ประวัติ.
ปรัชญา.
นักปรัชญา.

PN4061 / .อ45

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544