พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา, ต. 2548.

คำอธิบายหลักกฏหมายพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 / พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2539. - 62 หน้า.


ละเมิด -- ไทย.
ความรับผิดของราชการ -- ไทย.

KPT2840 / .พ46

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544