ศุภัช ศุภชลาศัย.

รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่องลู่ทางและโอกาสการส่งออก และผลกระทบจากการ มีเขตการค้าเสรีอาเซียน (สำหรับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ) / โดย ศุภัช ศุภชลาศัย, ศุมาศ พยัคฆพันธ์. - กรุงเทพฯ : ฝ่ายแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2539. - ii, 35 แผ่น : ภาพประกอบ.


อุตสาหกรรมเครื่องประดับ -- ไทย.
การส่งออก -- ไทย.

HD9747.ท92 / ศ74

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544