แก้วสรร อติโพธิ.

การไต่สวนสาธารณะ : มาตรการยุติข้อขัดแย้งในงานจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อม = Public hearing as conflict resolution measure in environmental management in Thailand / แก้วสรร อติโพธิ. - พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - [กรุงเทพฯ] : สถาบันนโยบายศึกษา, 2536. - 106 หน้า : ภาพประกอบ. - เอกสารสำหรับคณะกรรมาธิการสามัญของรัฐสภา สมุดปกขาว ; ฉบับที่ 9 .


การสำรวจมติมหาชน.
การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม -- ไทย -- การมีส่วนร่วมของพลเมือง.

KPT2458 / .ก85 2536

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544