สมบัติ แซ่แฮ่.

การศึกษาอุปสงค์ต่อการท่องเที่ยวชมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ = Demand for outdoor recreation services : a case study of Khao Yai National Park / สมบัติ แซ่แฮ่. - [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. - ก-ฎ, 117, [9] แผ่น : ภาพประกอบ.

วิทยานิพนธ์ เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต.

9746336452


การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ -- ไทย.


อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่.

SB484 / .ส43

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544