กรมการจัดหางาน. - [กรุงเทพฯ] : กรม, 2537- - เล่ม : ภาพสีประกอบ. ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้ว. - รายปี - 2537-

ปี 2538 ใช้ชื่อ: อีกก้าวหนึ่ง กรมการจัดหางาน 23 กันยายน 2538. ปี 2543 ใช้ชื่อ: กรมการจัดหางานกับบริการยุคใหม่. ปี 2546 ใช้ชื่อ: ทศวรรษใหม่ กระบวนทัศน์ใหม่ กรมการจัดหางาน. ปี 2547 ใช้ชื่อ: 11 ปี กรมการจัดหางาน : changes for the future. ปี 2548 ใช้ชื่อ: 12 ปี กรมการจัดหางาน บริการด้วยใจ. ปี 2549 ใช้ชื่อ: ก้าวอย่างมั่นใจให้คนไทยมีงานทำ. ปี 2550 ใช้ชื่อ: 14 ปี กรมการจัดหางาน บริการด้วยใจ ส่งเสริมให้คนไทยมีงานทำ. ปี 2551 ใช้ชื่อ: 15 ปี พัฒนางาน บริการด้วยใจ. ปี 2552 ใช้ชื่อ: 16 ปี แรงงานไทยสู้วิกฤต เศรษฐกิจพอเพียง.


กรมการจัดหางาน--วารสาร.


แหล่งแรงงาน -- ไทย.

HD8700.55 / ก643

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544