นโยบายและภารกิจของรัฐบาล : พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรี / สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. - [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2540. - 84 หน้า : ภาพสีประกอบ.

9747772035


นโยบายของรัฐ -- ไทย.

JQ1745.ก55น4 / ส65

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544