ธวัชชัย สีสุวรรณ.

พฤติกรรมการทุจริตเงินงบประมาณแผ่นดิน : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น = Misconduct behavior on government budget : a case study of Khon Kaen's Provincial Administrative Organization / โดย ธวัชชัย สีสุวรรณ. - [กรุงเทพฯ] : คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2540. - 10, 85 แผ่น : ภาพประกอบ.

ภาคนิพนธ์ พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม)


องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น--ข้าราชการและพนักงาน.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น--การจัดสรรเงินและรายจ่าย.


การฉ้อราษฎร์บังหลวง -- ไทย -- ขอนแก่น.

JQ1745.ฉ5 / ธ56

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544