ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์.

กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง / โดย ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สื่อปัญญา, 2540. - 503 หน้า.

9748998061


วิธีพิจารณาคดีปกครอง -- ไทย.
กฎหมายปกครอง -- ไทย.

KPT2764 / .ช617

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544