วินัย บุญช่วย.

ปฏิวัติเบา ๆ / ศิลา โคมฉาย. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : มิ่งมิตร, 2540. - 221 หน้า : ภาพประกอบ.

9748991938


วินัย บุญช่วย.


ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 9 -- เหตุการณ์ 6 ตุลาคม, 2519 -- บันทึกส่วนตัว.

DS586 / .ว585

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544