ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง / ชาญชัย แสวงศักดิ์. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2538- - เล่ม.

9742821968


กฎหมายปกครอง -- ไทย.

KPT2720 / .ช65

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544