ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, 2405-2486.

พระราชประวัติรัชกาลที่ 5 ก่อนเสวยราชย์ ; พระบวรราชประวัติ ; พระประวัติกรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ ; พระประวัติตรัสเล่า. - พระนคร, องค์การค้าของคุรุสภา, 2504. - 272 หน้า. ภาพประกอบ.


จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2396-2453.
มหาสุรสิงหนาท, สมเด็จกรมพระราชวังบวร, 2286-2346.
วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา, 2403-2464.
เทวะวงศ์วโรปการ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา, 2401-2466.

DS570.5 / .ด66

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544