กฎหมายอาคาร อาษา/2538 / สมาคมสถาปนิกสยาม ; บรรณาธิการ สุพินท์ เรียนศรีวิไล, ชไมพร โพธิพรรค, อนุชา ตั้งศรีวิริยะกุล. - พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : สมาคม, 2539. - 2 เล่ม.

9748967913


กฎหมายการก่อสร้างอาคาร -- ไทย.
อาคาร -- การอนุรักษ์พลังงาน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
กฎหมายผังเมือง -- ไทย.
การจัดสรรที่ดิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT3067 / .ก925 2539

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544