สถิตย์ เล็งไธสง, 2474-

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ = The court of intellectual property and international business / สถิตย์ เล็งไธสง. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2540. - 124 หน้า.

9742822786


ทรัพย์สินทางปัญญา -- ไทย.
ศาล.
เขตอำนาจศาล.
ทรัพย์สินทางปัญญา (กฎหมายระหว่างประเทศ)

KPT1155 / .ส362

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544