วันดี กฤษณพันธ์.

สมุนไพรน่ารู้ / วันดี กฤษณพันธ์. - พิมพ์ครั้งที่ 2, ฉบับปรับปรุงแก้ไข. - กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. - 267 หน้า : ภาพประกอบ. - ชุดความรู้เพื่อชุมชน ; เล่มที่ 20 .

9746346768


สมุนไพร.
สมุนไพร -- ไทย.
สมุนไพร -- จีน.
เครื่องยาจากพืช.

จีนศึกษา

QV766 / .ว642 2539

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544