หลักเกณฑ์วิธีการและเครื่องมือประเมินผลในการแต่งตั้งเพื่อเลื่อนตำแหน่งและ โยกย้ายข้าราชการสาธารณสุข สายบริหาร ระดับ 8-10 และสายวิชาการระดับ 9-10 กระทรวงสาธารณสุข. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - [นนทบุรี] : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2538. - 46 หน้า : ภาพประกอบ. - ผลงานวิจัยชุดการบริหารงานสาธารณสุข .

9747761556


กระทรวงสาธารณสุข--ข้าราชการและพนักงาน--การเลื่อนขั้น.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544