นิวัฒน์ วชิรวราการ.

การบริหารงานบุคคลตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 : ความแตกต่างและปัญหา / โดย นิวัฒน์ วชิรวราการ. - [กรุงเทพฯ] : สถาบันพระปกเกล้า, 2539. - 9, 93 แผ่น.


สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.


ราชการพลเรือน -- ไทย.
การบริหารงานบุคคล -- ไทย.

JQ1746.ฮ345 / น65

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544