พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ.

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหาร / พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ. - พิมพ์ครั้งที่ 4. - กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2540. - 268 หน้า : ภาพประกอบ.

9748164519


การจัดการ -- ระเบียบวิธีทางสถิติ.
วิจัย.

HD30.25 / .พ43

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544