อิทธิศักดิ์ คณะเจริญ, พล.ต.อ., 2479-

พระพุทธศาสนากับการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ศึกษาเฉพาะกรณีนักการเมืองกับคุณธรรมทางการเมือง / โดย พล.ต.อ. อิทธิศักดิ์ คณะเจริญ. - [กรุงเทพฯ] : สถาบันพระปกเกล้า, 2539. - 31, 197, 34 แผ่น : ภาพประกอบ.


จริยธรรมทางการเมือง -- ไทย.
พุทธศาสนากับการเมือง -- ไทย.
นักการเมือง -- ไทย.

JQ1745.ก55จ4 / อ63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544