โภคิน พลกุล, 2495-

การรับฟังความคิดเห็นสารธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ์ : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการแผ่นดิน / โภคิน พลกุล. - [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2540. - 74 หน้า. - เอกสารวิชาการ ปีแห่งการส่งเสริมการบริการประชาชนของรัฐ ; .


การสำรวจมติมหาชน.
ระบบราชการ -- ไทย -- การมีส่วนร่วมของพลเมือง.
การมีส่วนร่วมทางการเมือง -- ไทย.

JQ1745 / .ภ92

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544