ธงชัย สันติวงษ์, 2487-

การบริการของรัฐในยุคโลกาภิวัตน์ / ธงชัย สันติวงษ์. - [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2539. - 54 หน้า. - เอกสารวิชาการ ปีแห่งการส่งเสริมการบริการประชาชนของรัฐ ; ลำดับที่ 7 .


เทคโนโลยีกับรัฐ -- ไทย.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง.

JQ1745.ก1 / ธ25

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544