สมโชค สวัสดิรักษ์, 2487-

ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-พม่า-กะเหรี่ยง = Thai-Burmese-Karen relations / นาวาอากาศเอกสมโชค สวัสดิรักษ์ ; บรรณาธิการ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, กาญจนี ละอองศรี. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2540. - 198 หน้า : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ, แผนที่. - ประเทศเพื่อนบ้านของไทยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ .

9748954943


ชนกลุ่มน้อย -- พม่า.
ชาวกะเหรี่ยง -- พม่า.


พม่า -- การเมืองและการปกครอง.
ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- พม่า.

DS575.5.พ4 / ส42

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544