นภดล ชาติประเสริฐ, 2504-

เจ้านโรดม สีหนุกับนโยบายความเป็นกลางของกัมพูชา = Norodom Sihanouk and Cambodian non-alignment policy / นภดล ชาติประเสริฐ ; บรรณาธิการ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, กาญจนี ละอองศรี. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2540. - lv, 119 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่. - ประเทศเพื่อนบ้านของไทยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ .

ดัดแปลงจากวิทยานิพนธ์ชื่อเรื่อง: นโยบายเป็นกลางของกัมพูชาในสมัยรัฐบาลเจ้านโรดม สีหนุ.

9748954935


กัมพูชา -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ.
กัมพูชา -- การเมืองและการปกครอง.

DS554.57 / .น43

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544