ธนกร จาตะวงษ์.

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการย้ายถิ่นของสมาชิกครัวเรือนเกษตร = Factors affecting migration of farm household members / โดย ธนกร จาตะวงษ์. - [กรุงเทพฯ] : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540. - 5, 107 แผ่น : ภาพประกอบ.

วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์)


การย้ายถิ่นภายในประเทศ -- ไทย.
เกษตรกร -- ไทย -- ภาวะสังคม.

HB2104.55.ก3 / .ธ32

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544