โครงการสัมมนาการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค โดย คณะกรรมการบริการสังคมและคณะกรรมการสัมมนาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 19 มกราคม 2524 ณ ห้องประชุมชั้น 5 ตึกคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. - กรุงเทพฯ, 2524. - 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ)

แนวความคิดเบื้องต้นว่าด้วยขอบเขตของสิทธิที่ผู้บริโภค สมควรได้รับความคุ้มครอง โดย ศิริบูรณ์ เนาว์ถิ่นสุข.- แนวความคิดว่าด้วยขอบเขตของสิทธิที่ผู้บริโภคสมควรได้รับความคุ้มครอง โดย ธำรง จำเดิมเผด็จศึก.- ความพอดีในการคุ้มครองผู้บริโภค โดย วิไลกุล ระตินัย.- การคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคในสายตาของนักกฎหมาย โดย กุลพล พลวัน.- พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522.


การคุ้มครองผู้บริโภค.
การคุ้มครองผู้บริโภค -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

HC79.ผ7 / ธ4

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544