สพข : หนังสือที่ระลึกประจำปี / จัดทำโดย สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. - กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2534- - เล่ม : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ) - รายปี - เล่มที่ 8 (2534)-

จัดทำขึ้นในโอกาสครบรอบการก่อตั้งสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ในวันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปี มีชื่อเรื่องเฉพาะเล่มในแต่ละปี.


สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน.


นโยบายกำลังคน.
ระบบราชการ -- ไทย.


ไทย -- ข้าราชการและพนักงาน.

JQ1746.ฮ345 / ส32

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544