การติดตามผู้ย้ายถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : การย้ายถิ่นเป็นการเพิ่ม รายได้หรือเพิ่มความเครียดให้กับครอบครัวชนบท, รายงานวิจัย = Report of the Northeastern follow-up to the national migration survey : migration and the rural family : sources of support and strain in a mobile society / บรรณาธิการ วาทินี บุญชะลักษี ; คณะผู้วิจัย แครี่ ริคเตอร์ ... [และคนอื่นๆ]. - นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540. - ก-ท, 98 หน้า : ภาพประกอบ. - เอกสารทางวิชาการ ; หมายเลข 211 . - เอกสารทางวิชาการ (มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม) ; หมายเลข 211. .

9745888702


การย้ายถิ่นภายในประเทศ -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ครอบครัวชนบท -- แง่เศรษฐกิจ -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
แรงงานย้ายถิ่น -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

HB2104.55.ก3 / ร57

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544