อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ร.ต.อ. ฟุ้ง ระงับภัย. - พระนคร, โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2506. - 153 หน้า.

ศพ ร.ต.อ. ฟุ้ง ระงับภัย ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม 23 กรกฎาคม 2506.

คติในพระพุทธศาสนาโดยพระธรรมคณาภรณ์ -- ฎีกาที่น่ารู้เกี่ยวกับการจับกุม, การค้น, การร้องทุกข์, การสอบสวน โดย แผ้ว โสตถิพันธ์ -- ปลาหมอเทศดีอย่างไร โดย หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ -- ค่าของมูลไก่ โดย ทวน คมกฤส -- วิธีย้ายต้นไม้ที่ชำในภาชนะลงปลูก โดย สรรเสริญ พงษ์สยาม -- การปลูกกล้วยตานีเพื่อทำใบตองมวนบุหรี่ โดบ ชูเกียรติ์ อิถรัชดิ์ -- การปลูกละมุดฝรั่ง โดย อุทัย มาสมบูรณ์ -- การปลูกฝรั่งพันธุ์ ดี โดย สุขสันต์ สุทธิผลไพบูลย์ -- กล้วยหอมทอง โดย หลวงสมานวนกิจ -- คำแนะนำวิธีปลูกองุ่นในประเทศไทย โดย สุขุม ประทีปะเสน -- สิ่งสำคัญสำหรับการสร้างสวนผลไม้ โดย ฟุ้ง ศศิสนธิ์ -- ต้นขนุน โดย พระยาแพทย์พงศาวิสุทธาธิบดี -- การปรับปรุงสวนส้มเสื่อมโทรม โดยอารี แก้วงาม -- ลบรอยเวร โดย นาวาอากาศเอก แย้ม ประพัฒน์ทอง.


ฟุ้ง ระงับภัย, ร.ต.อ., 2448-2506.
ระงับภัย (นาม)


การอุทธรณ์-ฎีกา -- ไทย.
เกษตรกรรม.
พุทธศาสนา.

AC158.อ4 / ฟ7

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544