ธงชัย สันติวงษ์, 2487-

การบริหารงานบุคคล = Personnel management / ธงชัย สันติวงษ์. - พิมพ์ครั้งที่ 9, (ฉบับแก้ไขปรับปรุง). - กรุงเทพฯ : บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด, 2540. - 434 หน้า : ภาพประกอบ.

9740834213


การบริหารงานบุคคล.

HF5549 / .ธ2 2540

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544