ทิพาวดี เมฆสวรรค์, คุณหญิง.

การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ / ทิพาวดี เมฆสวรรค์. - [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2539. - 56 หน้า. - เอกสารวิชาการ ปีแห่งการส่งเสริมการบริการประชาชนของรัฐ ; ลำดับที่ 12 .


การบริหารรัฐกิจ.

JF1358 / .ท67

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544