กฎหมายที่ดินและกฎหมายพาณิชย์ที่น่ารู้สำหรับประชาชน / โดย โครงการศูนย์กฎหมายสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ; บรรณาธิการ อรทิพย์ ตัณฑประศาสน์. - นนทบุรี : โครงการ, 2540. - 7, 270 หน้า : ภาพประกอบ. - โครงการเผยแพร่กฎหมายที่น่ารู้สำหรับประชาชน ; เล่มที่ 4 .

9746124757


การถือครองที่ดิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
กฎหมายธุรกิจ -- ไทย.

KPT683 / .ก935

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544