ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-

รวมคำอธิบายพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 / ชาญชัย แสวงศักดิ์. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2541. - 88 หน้า.

9742823707


ละเมิด -- ไทย.
ความรับผิดของราชการ -- ไทย.

KPT2840 / .ช65

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544