ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-

รวมคำอธิบายพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 / ชาญชัย แสวงศักดิ์. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2540. - 183 หน้า.

9742823626


วิธีพิจารณาคดีปกครอง -- ไทย.
กฎหมายปกครอง -- ไทย.

KPT2730 / .ช622

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544