นันทิยา วรรธนะภูติ.

การขยายพันธุ์พืช / นันทิยา วรรธนะภูติ. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2538. - 447 หน้า : ภาพประกอบ.

9742772657


การแพร่พันธุ์พืช.
พืช -- การขยายพันธุ์.

SB119 / .น63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544