กฎหมายวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ของประเทศสหราชอาณาจักร ประเทศญี่ปุ่นและประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ / จัดทำโดย กองงานคณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี. - กรุงเทพฯ : กอง, 2539. - 423 หน้า.


วิทยุ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- อังกฤษ.
โทรทัศน์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- อังกฤษ.
วิทยุ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ญี่ปุ่น.
โทรทัศน์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ญี่ปุ่น.
วิทยุ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- สิงคโปร์.
โทรทัศน์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- สิงคโปร์.

KD2900 / .ก33 2539

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544