รายงานสัมมนาทางวิชาการเรื่องหญิงและเด็กไทยได้อะไรจาก (ร่าง) รัฐธรรมนูญ / จัดโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาสตรี คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ; บรรณาธิการ [โดย] ศุลีมาน วงศ์สุภาพ. - [สงขลา] : ศูนย์, 2540. - 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบ.

สัมมนาวันที่ 29 กันยายน 2540 ห้อง M. 105 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.


สตรี -- สถานภาพทางกฎหมาย -- ไทย -- การประชุม.
เด็ก -- สถานภาพทางกฎหมาย -- ไทย -- การประชุม.

KPT80.ส35 / ส63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544