จับจ้องมองสื่อ = Media watch : ทัศนวิพากษ์ก้าวใหม่ในเขาวงกตของสื่อสารมวลชนไทย / คณะบรรณาธิการ [โดย] ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์, เมตตา วิวัฒนานุกุล, ปรีดา อัครจันทโชติ. - กรุงเทพฯ : โครงการสื่อสันติภาพ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. - 326 หน้า.

9746375059


สื่อมวลชน -- ไทย.
สื่อมวลชน -- แง่สังคม -- ไทย.
สื่อมวลชน -- แง่การเมือง -- ไทย.

P92.ท9 / จ62

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544