เฉลิม สุจริต.

วัสดุและการก่อสร้างสถาปัตยกรรม / เฉลิม สุจริต. - พิมพ์ครั้งที่ 4. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. - 244 หน้า : ภาพประกอบ.

9746369938


การออกแบบโครงสร้าง.
การออกแบบสถาปัตยกรรม.
วัสดุก่อสร้าง.
การก่อสร้าง.

TA658 / .ฉ74

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544