นิทัศน์ วัฒนกุล.

หุ้นบุริมสิทธิ = Preferential share / นิทัศน์ วัฒนกุล. - [กรุงเทพฯ] : ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533. - 186 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตร์มหาบัณฑิต.

9745771236


บุริมสิทธิ.
หุ้นบุริมสิทธิ์.

HF1382.7.บ8 / น63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544