สุพร อิศรเสนา, ม.ล., 2479-

แบบสัญญาธุรกิจ / หม่อมหลวงสุพร อิศรเสนา. - กรุงเทพฯ : นิติบรรณาการ, 2540. - 2 เล่ม.

ล. 1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เอกเทศสัญญา (22 ลักษณะ) -- ล. 2. สัญญาทั่วไป.


สัญญา -- ไทย -- แบบกรอกรายการ.
สัญญา -- ไทย.

KPT858.ก72 / ส75

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544