ประยงค์ สุวรรณบุบผา, 2471-

รัฐปรัชญา แนวคิดตะวันออก-ตะวันตก = Political philosophy Eastern and Western thought / ประยงค์ สุวรรณบุบผา. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2541. - 356 หน้า : ภาพประกอบ.

9742775192


รัฐศาสตร์ -- ปรัชญา.

JA71 / .ป425

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544