สุขุม เฉลยทรัพย์, 2492-

การส่งเสริมการอ่าน. - พระนครศรีอยุธยา, ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์, 2529. - 330 หน้า. ตาราง. แผนผัง. แผนภูมิ.


การอ่าน.

Z1003.5 / .ส67

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544