การสัมมนาเรื่องการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตรายเล็กและโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า ที่แตกต่างกันตามช่วงเวลาของวัน (Time of day rate : TOD) ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส จ.นครราชสีมา วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2538 / โดย ฝ่ายเศรษฐกิจพลังงานไฟฟ้า กองการไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ. - [กรุงเทพฯ] : ฝ่าย, 2538. - 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ)


สาธารณูปโภคไฟฟ้า -- อัตราราคา -- การประชุม.

HD9685.ท92 / ก65

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544