วรุณยุพา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, ท่านผู้หญิง.

อนุสรณ์ศาสตราจารย์ขจร สุขพานิช บรรณาธิการโดย วรุณยุพา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และ วุฒิชัย มูลศิลป์. - กรุงเทพฯ, แสงรุ้งการพิมพ์, [2521] [1978] - 247, 190 หน้า. ตาราง. แผนที่.

ศพ ขจร สุขพานิช.

ตอนที่ 1 ผลงานของศาสตราจารย์ขจร สุขพานิช -- 1. ถิ่นกำเนิดและแนวอพยพของเผ่าไทย -- 2. ถิ่นกำเนิดในประวัติศาสตร์ของชนชาติไทย -- 3. กุบิไลกับน่านเจ้า -- 4. การศึกษาประวัติศาสตร์ไทยสมัยก่อนสุโขทัย -- 5. The Thai Beach-Head States in The 11th-12th. Centuries -- 6. ราชวงศ์ศรีธรรมโศกราช -- 7. ราชอาณาจักรเชลียง-ก่อนราชวงศ์พระร่วง -- 8. Was Nam Thom the First King of Sukhodaya ? -- 9. ราชวงศ์พระร่วง -- 10. พ่อขุนนำถม-พระเจ้าไชยวรมันที่เจ็ด -- 11. ไพร่ฟ้าข้าไท -- 12. จดหมายเหตุราชวงศ์หงวน-การพิจารณาใหม่ -- 13. เรื่องของยุคสุโขทัย -- ตอนที่ 2 งานเขียนของนักประวัติศาสตร์และนักวิชาการร่วมสมัย -- 1. ปรัชญาของอาริสโตเติล / สาโรช บัวศรี -- 2. ไว้อาลัยคุณขจร สุขพานิช / ตรี อมาตยกุล -- 3. พระมหาธรรมราชาที่ 2 / ม.ร.ว. ศุภวัฒน์ เกษมศรี -- 4. การศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ / ฉัตรทิพย์ นาถสุภา -- 5. ตำนานมูลศาสนา วัดป่าแดง เชียงตุง / ประเสริฐ ณ นคร -- 6. งานด้านประวัติศาสตร์ของศาสตราจารย์ขจร สุขพานิช / ดำเนิร เลขะกุล -- 7. ข้าว : ต้นเหตุของปัญหาเศรษฐกิจในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว / สนธิ เตชานันท์ -- 8. Ayudhaya and Manila / Pensri Duke -- 9. ข้อมูลประวัติศาสตร์ไทยจากเอกสารปอร์ตุเกส / ชูสิริ จามรมาน -- 10. การปฏิวัติ พ.ศ. 2231 / เฉลิม อยู่เวียงชัย -- 11. มันเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ จากประสบการณ์ของผมและพี่จ๋วน / เณร สถาปัตย์ รุ่น 4 -- 12. รวบรวมผลงานของศาสตราจารย์ขจร สุขพานิช / นงลักษณ์ ชายหาด นิรมล คุณาพงศ์ศิริ รณพ ประวัติงาม.


ขจร สุขพานิช, 2456-2521.
สุขพานิช (นาม)


ไทย -- ประวัติศาสตร์.

DS562.3 / .ว4

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544