สมหวัง พิธิยานุวัฒน์.

วิธีวิทยาการประเมินทางการศึกษา / สมหวัง พิธิยานุวัฒน์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. - 369 หน้า : ภาพประกอบ.

9746375105


การประเมินผลทางการศึกษา.

LB2822.75 / .ส45

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544