คู่มือ Graphic design ออกแบบสิ่งพิมพ์ / รวบรวมโดย ประพันธ์ งามเนตร. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : เดอะคัลเลอร์ บุ๊คส์, 2540. - 128 หน้า : ภาพสีประกอบ.

9747117274


เลขนศิลป์.
พาณิชยศิลป์.

NC1001 / .ค73

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544